خبرگزاری مهر نمایشگاه قرآن را در حیاط پشتی های پرطرفدار مشهد برگزار می تدریجی | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زاده ظهر در لحظه سه شنبه در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت در اداره کل ارشاد تصدیق شد: به جای آن حضور مردمان در نمایشگاه قرآن، قرآن را بگیریم. عدالت برای افراد.» جایی کدام ممکن است مردمان در ساعت شب های افطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه رمضان. آن یک است خوب ارزش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آن را شناخته شده به عنوان عالی ظرفیت دیده ایم. اجتناب کرده اند این رو حیاط پشتی های شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغ مشهد برای نمایشگاه محدوده شدند.

مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: تعدادی از سالی است کدام ممکن است همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری شهرداری، این سیستم های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآنی در بوستان های مشهد برگزار تبدیل می شود. ، کدام ممکن است در آن گروه بومی نمایندگی می کنند. متعاقباً هم افزایی این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه قرآن باعث افزایش کنجکاوی مردمان به استفاده اجتناب کرده اند نمایشگاه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع نکات زیر ما را به این نتیجه می رساند کدام ممکن است نمایشگاه این دوران باید به صورت غیر هدفمند برگزار شود.

وی ذکر شد: جدا از ۱۳ سطح مشهد، نمایشگاهی در محل ابدی نمایشگاه های آستان قدس رضوی برپا تبدیل می شود. علاوه بر این پیش فرض نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطر در ۱۵ شهرستان استانداری نیز برپا شود.

حسین زاده کسب اطلاعات در مورد گذشته تاریخی برگزاری این نمایشگاه ذکر شد: پانزدهمین نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت اجتناب کرده اند ۸ به همان اندازه ۱۷ ماه مبارک رمضان برابر ۲۱ به همان اندازه ۲۹ فروردین ماه اجتناب کرده اند ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ برگزار تبدیل می شود. پارک های شهری

مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خراسان رضوی ذکر شد: نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت مشهد پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه به پانزدهمین ایستگاه شخصی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خاموش شدن ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تکنیک واکسیناسیون سال مفاد قرارداد آن حاضر شده است.»

وی خاص کرد: قرآن کتاب اقامت انسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند کاری کدام ممکن است حافظان قرآن بر عهده دارند، ورود قرآن به اقامت انسان ها تنها شناخته شده به عنوان استفاده مناسب در جشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبات است. بین مردمان خانوار ها باید بر ایده آموزه های قرآنی باشند از متنوع اجتناب کرده اند مشکلات محله ما در زمینه های مختلف اینجا است کدام ممکن است قرآن را در سبک اقامت شخصی قرار نداده ایم.

حسین زاده همراه خود خاص اینکه پانزدهمین نمایشگاه قرآن مشهد دارای ۲ سود اساسی است، تصریح کرد: اجتناب کرده اند فعالان از ما برای برگزاری این دوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد استان شناخته شده به عنوان سنگ بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اساس دعوت کردیم کدام ممکن است {در این} راستا این گروه گفتن کرد. تخلیه آن آمادگی، مجمع مؤسسات قرآنی تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه به فعالان قرآنی سپرده شد.

مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: به معنای واقعی کلمه هستند مردمان برگزارکنندگان بی نظیر پانزدهمین نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها شناخته شده به عنوان حامی حرکت خواهند کرد. کار شخصی را در قالب مؤسسات قرآنی انجام می دهند کدام ممکن است بالا ورزش مؤسسات قرآنی غیردولتی در ماه مبارک رمضان است.

وی در خصوص مشکلات برگزاری نمایشگاه ذکر شد: در واقع برگزاری نمایشگاه بعد اجتناب کرده اند ۲ سال مشکلات شخصی را دارد، شناخته شده به عنوان مثال نهادهایی کدام ممکن است در دوران کرونا فعالیتشان کم شده باید شخصی را دوباره کار کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ارجاع به مردمان کنار هم قرار دادن شوند. لذا امیدواریم تحمیل این نمایشگاه مایه الهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه فعالان قرآنی باشد.

حسین زاده دومین عملکرد این نمایشگاه را برپایی در ۱۳ سطح شهر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برپایی نمایشگاه قرآن به صورت غیرمتمرکز جستجو در بدست آوردن به یکسری نیازها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین نکته غول پیکر بودن شهر مشهد است. ; متعاقباً اگر نمایشگاه در یک واحد سطح اجتناب کرده اند شهر برگزار شود، متنوع اجتناب کرده اند مردمان {به دلیل} ضعیف خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود محدود به نمایشگاه، آن را اجتناب کرده اند بازو خواهند داد. متعاقباً انتخاب بر این شد کدام ممکن است نمایشگاه به ۱۳ سطح جدا کردن شود به همان اندازه قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان برای کنجکاوی مندان جدا کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بتوانند در محل شخصی به نمایشگاه مراجعه کنند.