خبرگزاری مهر: پیگیری اجرای معافیت های مالیاتی واحدهای تولیدی | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آقای رضا فاطمی امین عصر روز پنجشنبه در یکی اجتناب کرده اند شهرک های اقتصادی شهرستان ایشتاراد حضور داشتند کدام ممکن است آرم می دهد این سیستم این وزارتخانه سکوت وی همراه خود دقیق اینکه این این سیستم هفته بلند مدت گفتن تبدیل می شود، اظهار داشت: کنسرسیوم دیالیز ایران متشکل اجتناب کرده اند ۸ نمایندگی است کدام ممکن است همراه خود هم همکاری می کنند… واگذار تبدیل می شود.
وی علاوه بر این ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این همکاری بین نمایندگی ها شناخته شده به عنوان خوب نمونه در ملت رشد یابد.

۲ سرمایه گذاری دگردیسی وزرا سکوت تامین نیازهای پولی واحدهای اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی

وزیر سکوت وی در خصوص نیازهای پولی واحدهای اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی اظهار داشت: سرمایه گذاری تامین پولی زنجیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر تسهیلات بر مقدمه قبوض سامانه کامل پیشنهادات همراه خود همین هدف اجتناب کرده اند سال قبلی تحریک کردن شده است.

وی افزود: این ۲ سرمایه گذاری تحولی امسال رشد می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش مهمی اجتناب کرده اند امتیازات درمورد به سرمایه در ورود به موارد را رفع می تنبل.

رفع اشکال تامین داروها اولین در بخش تابلو همراه خود ایجاد تهیه یکپارچه در بورس کالا

فاطمی امین در خصوص تامین داروها اولین واحدهای اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی افزود: قالب اصلاح بازار کالا را در اصل کار قرار داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا تهیه یکپارچه در بورس کالا ایجاد شده کدام ممکن است اشکال را رفع کرده است. تامین داروها اولین در زمینه پنل ها کدام ممکن است بخش پتروشیمی نیز این راهکار را در اصل کار دارد.

تعمیر مشکلات متعدد اجتناب کرده اند واحدهای راکد در سرمایه گذاری های تحولی وزارتخانه سکوت

وی همراه خود دقیق اینکه همراه خود این سرمایه گذاری ها مشکلات متعدد اجتناب کرده اند واحدهای غیر پرانرژی رفع تبدیل می شود، شکسته نشده داد: برخی اجتناب کرده اند واحدهای غیرفعال نیز مشکلات مدیریتی دارند کدام ممکن است اگر مدیران این موارد به هر دلیلی صلاحیت ماهر اجباری برای اداره کردن این موارد را ندارند، آنها را پرانرژی کنند. . موارد به فرآیند های تولید دیگری

این سیستم وزارت سکوت در زمینه داده ها پایان دادن تبدیل می شود

وزیر سکوت همراه خود گفتن این سیستم وزارت سکوت وی اظهار داشت: این این سیستم سریع پایان دادن تبدیل می شود.

مهمترین عامل برای نمایندگی های داده ها بنیان تحمیل بازار است

فاطمی امین تحمیل بازار را مهمترین تعهد {در این} زمینه برای نمایندگی های داده ها بنیان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تقریباً در سال های قبلی این اکوسیستم تعیین کنید گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان زیادی پرانرژی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تحرکات دسترس در بازار است. این مساله.”

مزیت نمایندگی های غول پیکر باید در جهت استفاده اجتناب کرده اند محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان داده ها بنیان باشد

وی {در این} خصوص دلیل داد: مزیت نمایندگی های غول پیکر در استفاده اجتناب کرده اند محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان داده ها بنیان باید اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت دهی شود.

وزیر سکوت وی شکسته نشده داد: باید همراه خود وضع مبانی مناسبی کدام ممکن است موجب تحریک استفاده اجتناب کرده اند ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات داده ها بنیان شود، منافعی تحمیل کنیم.

اعمال معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی پیگیری تبدیل می شود

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص مونتاژ همراه خود نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگران در راهنمایی استهارد اظهار داشت: {در این} مونتاژ موضوع معافیت های مالیاتی مطرح شد کدام ممکن است برای نمایندگی هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۵ به همان اندازه ۱۳۹۵ مجوز ورزش داشتند، این موضوع مورد پیگیری قرار نمی گیرد.

بهای تمام شده گاز واحدهای اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی برابر همراه خود قیمت گاز نیروگاههای وزارت انرژی {بوده است}

وزیر سکوتوی همراه خود دقیق اینکه تامین انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاز یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دغدغه های فعالان است، افزود: اصرار هیئت وزیران در بودجه ۱۴۰۱ بود کدام ممکن است ارزش گاز نیروگاه های واحدهای اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی برابر همراه خود قیمت تمام شده باشد. گاز نیروگاه های وزارت انرژی کدام ممکن است فوق العاده محیط زیست است.

فاطمی امین شکسته نشده داد: این انواع واحدهای تولیدی را الهام بخش به احداث نیروگاه می تنبل.

کاهش ارزش های بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر خرابی اجتناب کرده اند طریق احداث نیروگاه توسط واحدهای اقتصادی

وی علاوه بر این کاهش ارزش های بار را اجتناب کرده اند تولید دیگری مزایای این لایحه عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این کار فوق العاده محیط زیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عرضه در پایان گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر قطعی انرژی الکتریکی {کمک می کند}.

تعمیر اولویت تامین آب اقتصادی در سرمایه گذاری در جاری اجرا

وزیر سکوت وی موضوع آب اقتصادی را اجتناب کرده اند تولید دیگری دغدغه های فعالان مالی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: طرحی {در این} زمینه در جاری اجراست. به من می خواهم فاضلاب اجتناب کرده اند کرج به این جهان در جاری سوئیچ است کدام ممکن است پیشرفت خوبی داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توسط دست از گرفتن این سرمایه گذاری تولید دیگری درگیر آب نخواهیم بود.

ضعیف {نیروی کار} مشکل جالبی در ایستهارد تحمیل می تنبل

فاطمی امین ضعیف {نیروی کار} را چالشی {در این} جهان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: واحدهای اقتصادی این شهرستان انبساط زیادی داشته با این حال {نیروی کار} در همین جا کم است.

وی کسب اطلاعات در مورد راهکارهای رفع این موضوع اظهار داشت: در مختصر مدت باید بار ساده تحمیل کنیم به همان اندازه حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور کارمندان به این جهان تسهیل شود با این حال راه رفع بی نظیر شهرسازی در ایشتارد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان انتخاب های بار ریلی را نیز در تذکر گرفت. “