خبرگزاری مهر: کارکنان مذاکره کننده نباید صحبت اجتناب کرده اند غنی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستی آزمایی اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را متوقف تدریجیبه گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان ظهر در لحظه (چهارشنبه ۱۸ فروردین) در مونتاژ علنی مجلس شورای اسلامی طی ادعا ای شفاهی خبر داد. درمورد به مذاکرات وین اظهار داشت کدام ممکن است آزمایش آزمایش کنندگان خطا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مؤمن ۲ بار در یک واحد خروجی تکه نمی خورد. ممکن است آرزو می کنم اجتناب کرده اند دیپلمات های ملت کدام ممکن است در لحظه در جاری مذاکره هستند یاد کنم. آنچه خاص است اینجا است کدام ممکن است شرایط برای ما چندان روشن نیست.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به شایعاتی کدام ممکن است مطرح شده به نظر می رسد مانند است برخی اجتناب کرده اند آقایان به شعارهایی کدام ممکن است قبلا مطرح کردند پایبند نیستند. ایران به تمام تعهدات شخصی حرکت کرده است. بر ایده موازین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانات رئیس معظم انقلاب می دانیم کدام ممکن است تعهدات آمریکا باید راستی آزمایی شود.

مشاور مردمان عظیم محرز در مجلس شورای اسلامی گفت: کارکنان مذاکره کننده باید مشتاق عزت ملت ایران باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاه بر اوج آنها نیفتد. اگر سرشان کلاه گذاشته شود به معنای واقعی کلمه هستند اوج ملت ایران کلاه گذاشته تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: کارکنان مذاکره کننده باید بداند کدام ممکن است دشمن دشمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید چنین باشد اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری خواهید کرد باید اجتناب کرده اند حقوق مردمان ایران حفاظت کنید. ممکن است منصفانه فاصله در گذشته اجتناب کرده اند کسانی بودم کدام ممکن است این سیستم اعتراض داشتم کشف کردن بعدا انجامش نده بگو خدا پدر به مادر ظریف رحم کن.

صباغیان وی افزود: به نظر می رسد مانند است برخی اجتناب کرده اند آقایان در بحث غنی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستی آزمایی کوتاهی می کنند، با این حال ما باید محکم بایستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا کمک تدریجی. رویدادهای جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای بین اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه نیز متنوع اجتناب کرده اند معادلات را بر هم خواهد زد.

مشاور مردمان عظیم محرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خدای ناکرده آبروی مردمان فروخته شود; مردمان ساده فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات نمی خواهند شرمندگی آنها هم نمی خواهند