خبرگزاری مهر: کوچکترین ناامنی در عراق را آسیب به کل قلمرو، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان می دانیم.خواهید کرد به بازخورد پاسخ می دهید »“همه خواهید کرد.

  • بازخورد شامل توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی هر دو حقوقی آشکار نخواهد شد.
  • نظراتی کدام ممکن است فارسی نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرتبط همراه خود خبر نباشند آشکار نخواهد شد.