خبرگزاری مهر: ۴۷ نفر در نوروز غرق شدند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، جعفر میادفر رئیس اورژانس ملت در نشست خبری انجام ستاد مرکزی شرکت ها مسافرتی کدام ممکن است ظهر دوشنبه ۱۵ فروردین ماه در تالار فجر این وزارتخانه برگزار شد، گفت: همراه خود ملاحظه به شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط این ستاد، اقدامات اجباری {انجام شده} است. اجتناب کرده اند میراث باکلاس: انبساط کرده است. {در این} مدت ۱۳۱۰۰۰ نفر در بیمارستان های دولتی خرس حرکت جراحی قرار گرفتند. ۵۲۰۰۰ حرکت اورژانسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۰۰۰ جراحی غیر اورژانسی تکمیل شد.

وی افزود: بیش اجتناب کرده اند ۶۵۰ تن داروها غذایی شریر در نوروز دور نگه داشتن از بود. علاوه بر این ۲۰ هزار مورد تخلف اجتناب کرده اند امکانات قضایی گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید. {در این} مدت ۳۸ هزار فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح توسط نیروهای اورژانس به امکانات درمانی منتقل شدند. ۷۹ هزار فرد مبتلا توسط نیروهای گروه اورژانس به امکانات درمانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید. {در این} ایام ۴۱۳ پایگاه سلامت تحمیل شد کدام ممکن است اکثر آنها در درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی شهرها مستقر بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیست هزار نفر شرکت ها بهداشتی حاضر کردیم. ۱۹ نسبت شرکت ها اورژانس {در این} مدت مرتفع است. متاسفانه همراه خود افزایش میزان غرق شدن sdg در سواحل مواجه شدیم کدام ممکن است بیشترین اسبابک ها در خوزستان، هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این حساب ۴۷ نفر در ایام نوروز غرق شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

میدفر وی ذکر شد: بدست آمده خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدای خون توسط ساکنان فوق العاده حائز اهمیت است. همراه خود وجود تنظیمات طرفدار، بیش اجتناب کرده اند ۸۵۰۰۰ واحد خون اهدا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۰۰ واحد خون برای مبتلایان استفاده شد. ۲۶۰ هزار ماموریت در ایام نوروز داشتیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۲۰ هزار ماموریت غیرترافیکی بود.

محمدی معاون عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر در پایان دادن این نشست ذکر شد: ۵۰ هزار امدادگر در قالب ۴۴۰۰ کارکنان عملیاتی در ایام نوروز سرزنده بوده اند. در امروز ۲۴۶۱ عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات تکمیل شد کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۸۴ نسبت افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سال ۹۷ کاهش ۴۳ درصدی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ نفر اسکان اضطراری داشتند. بیشترین عملیات نیز در استان های خوزستان، مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس تکمیل شد.

وی یکپارچه داد: ۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۴ مسافر خیابان النور در استان های ایلام، خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه اجتناب کرده اند شرکت ها هلال احمر بهره مند شدند. ۳۴ نفر به امکانات درمانی منتقل شدند. ۵۵۳۲ نفر به صورت سرپایی معامله با شدند. علاوه بر این اجتناب کرده اند ۱۱۵۵۰ نفر آزمایش گلوکز خون گرفته شد.