خطیب زاده نسبت به توطئه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان هشدار داد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تجمعات در برابر این سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری کشورمان در هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب سنگ های ظریف خبر داد. به دیپلمات ها ادای احترام به شد: سفارت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های جمهوری اسلامی ایران در هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرهای افغانستان باید اجتناب کرده اند ایمنی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین های اجباری برای ورزش ایمن این تصویر ها برخوردار باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همراه خود ردیابی به روابط عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از لایه تاریخی ۲ ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین دهه میهمان نوازی محترمانه مردمان ایران اجتناب کرده اند مردمان افغانستان، نسبت به توطئه‌های توطئه‌پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه‌پرهزینه هشدار داد. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان.

خطیب زاده تاکید کرد: متاسفانه کلیپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامنت هایی همراه خود هدف ترس اجتناب کرده اند ایران هر دو افغانستان چاپ شده تبدیل می شود کدام ممکن است احساسات مردمان ۲ ملت را سیگنال گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری تا حد زیادی ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ۲ ملت را می طلبد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خاتمه اظهار داشت: همراه خود فرستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران تصویر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در تصمیم مستمر هستیم.