خواه یا نه نان جیره بندی شده است؟


معاون بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها وزارت صمت همراه خود ردیابی به افزایش قیمت های نانوایان اجتناب کرده اند جمله نیروی انسانی، اجاره بها، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

علیرضا شهمیرزایی همراه خود دقیق اینکه هرگونه انتخاب گیری در خصوص نحوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی اجتناب کرده اند در گذشته {اطلاع رسانی} تبدیل می شود، اظهار داشت: این اقدام تخریبی در این سیستم های مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییری در قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه نان نانوایی ها گفتن نشده است. .

وی اجتناب کرده اند ورزش اتحادیه های نانوایان در سرتاسر ملت زیر تذکر وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این کار انجام نشده است.

خبرگزاری فارس نوشت: معاون بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها وزارت صمت همراه خود ردیابی به افزایش قیمت های نانوایان اجتناب کرده اند قبیل {نیروی کار}، اجاره بها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا مکرر آنها برای افزایش قیمت نان، اظهار داشت: بر مقدمه بودجه اندیشه در مورد شده است. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، اجازه افزایش قیمت نان را نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مسئولان هم تایید می‌کنند کدام ممکن است کل پرداختی‌ها اجتناب کرده اند جیب مردمان برای نان کافی نباید افزایش پیدا تدریجی، اما علاوه بر این راهکارهایی طراحی شده است کدام ممکن است همراه خود محافظت قیمت نان. امکانات کسب مردمان، مشکلات نانوایان، فعالان آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره گندم برطرف تبدیل می شود به همان اندازه بتوانند به انجام مالی برسند.

شهرزایی اظهار داشت: میزان یارانه پرداختی برای کالاهای اساسی مربوط به گندم در قوانین بودجه ملت خاص شده است. بدون هیچ ملاحظه ای است کدام ممکن است درصدی اجتناب کرده اند گندم حمایت شده کدام ممکن است در ملت تخصیص تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط مقامات تامین تبدیل می شود به سفره مردمان نمی رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قاچاق هر دو به فرآیند های مختلف اجتناب کرده اند سبد غذایی خانوار ها خارج تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد آن نصیب عده ای تبدیل می شود. اشخاص حقیقی موجود در هر دو خارج اجتناب کرده اند ملت. متعاقباً اگر این مقدار گندم به سبد غذایی مردمان برگردد، می توان سرانه بلعیدن نان مردمان را افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو این یارانه را به سایر داروها غذایی اختصاص داد. متعاقباً مردمان ضرری جز منفعت ندارند.

شهرزی افزود: سبک حال تخصیص یارانه به نفع بهره بردارانی است کدام ممکن است گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد بودجه خیابان را می دزدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی گذارند به سفره مردمان برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش همراه خود دقیق مشکلات فرآیند‌های بازتوزیع یارانه‌ها در مقامات‌های قبلی، تصریح کرد: ضرر فرآیند‌های زودتر کاهش قطعا ارزش آن را دارد سالانه یارانه‌های پرداختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج شدن اجتناب کرده اند محدوده یارانه‌ها بود. تورم؛ این در حالی است کدام ممکن است در فرآیند جدید کدام ممکن است چندین ماه است توسط تجهیزات های مختلف اجتناب کرده اند جمله وزارتخانه های اقتصاد، رفاه اجتماعی، صنعت، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی طراحی شده است، بر لزوم محافظت امکانات کسب ساکنان در سال های بلند مدت تاکید شده است.

علی رضا شهمیرزایی همراه خود دقیق مخالفت شخصی همراه خود تخصیص یارانه نقدی به مردمان اظهار داشت: در فرآیند جدید همچنان اجتناب کرده اند زنجیره ساخت حمایت تبدیل می شود با این حال حتی بلعیدن کننده بسته شدن کدام ممکن است خانوار هستند اجتناب کرده اند دایره آخر یعنی مغازه ها کسب می کنند. این یارانه اندیشه در مورد شده است.» قابل دستیابی نیست. متعاقباً مردمان بر تخصیص یارانه نظارت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت خواری را ممنوع می کنند.

وی همراه خود دقیق اینکه این ساختار تحت هیچ شرایطی به معنای کوپن کالا حتی به صورت کوپن دیجیتال نیست، افزود: کوپن هر دو فلایر به معنای تخصیص بسته های محصولات خاص در انواع محدودی اجتناب کرده اند مغازه ها است. متعاقباً ۹ امکان رقبا اجتناب کرده اند تذکر استاندارد محصول موجود است، ۹ اجتناب کرده اند تذکر ورود نهایی سرراست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ مردمان خاطرات صف های تمدید شده مقامات های قبلی برای بدست آمده بسته معیشت را فراموش کرده اند.

وی افزود: عباراتی مربوط به کوپن، سهمیه، مقوا نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً برای تخریب منصفانه ساختار استفاده تبدیل می شود.

معاون بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها وزارت صمت همراه خود تاکید بر اینکه رعایت شأن مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق انواع آنها در زمان کسب حیاتی است، تاکید کرد: تمامی مغازه های در دسترس بودن کننده کالاهای اساسی اجتناب کرده اند جمله نانوایی ها باید به این سامانه متصل شوند. ; متعاقباً در واقعً تولید دیگری صف نان نخواهد بود، ساده نانوایی هایی کدام ممکن است نان بهتری ساخت می کنند، مربوط به شرایط حال، قابل دستیابی است صف داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بتوانند اجتناب کرده اند هر جایی کسب کنند.

شاه میرزایی ضمن تاکید بر اینکه ساختار آزمایشی در هر استان ایجاد تبدیل می شود، دانش کافی را در اختیار مردمان مکان ها، اظهار داشت: این ساختار همزمان به نفع تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کنندگان است، از در شرایط حال زنجیره آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان موجود است. تولیدکنندگان همراه خود سرکوب قیمت ها متحمل ضرر می شوند.

وی افزود: اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف می خواهیم اطلاعات این ساختار را ساده اجتناب کرده اند دارایی ها مناسب بدست آمده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آغاز {اطلاع رسانی}، تبصره عمیق ظریف کافی {در این} ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های زودتر را بپذیرند. ادعای رسانه های مغرض. ، منحصر به فرد هستند.”