خوب کشتی خارجی همراه خود ۲۲۰ هزار لیتر گاز قاچاق در خلیج فارس توقیف شد.
۱۱ خدمه خارجی پس اجتناب کرده اند دستگیری برای غنی سازی تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح قانونی دستگیر شدند.