دادستان کل کشور: در اکثر گزارشات مجلس به قضات سوابق کیفری مشخص نیستنمایندگان پارلمان اروپا می توانند از منظر نمایندگی خود به این موضوع نگاه کنند و آن را تخلفی بدانند که می توان در قبال آن پاسخگو بود. اما قاضی هنگام بررسی گزارش در سیستم قضایی، اقدام مندرج در آیین نامه را مجبور به اجرای قانون می کند و در صورتی که طبق قانون جرم تلقی شود، می تواند تصمیم بگیرد.