دانشگاه مشترک آوزیش کارگاه سلام آموزچی شرکت فنی و صنایع دستی و خدماتی پاس به نام فروش ایران خودرو


با افتتاح مرکز مشترک، آموزه، فنی و صنعتگر ایدر کاشور و ایساکو، شمارشی از محل مراکز در بهشت، مرکز رسید.

به گذرش اکوپرس، نماینده، مردم، تهران، ایران، مجلس شورای اسلامی، مراسم افتتاحیه مرکز مشترک آموزچی، در بیانیه انکه خودروسازان، داخلی، با حضور نسل دانش داخل هستند، گفت: پدروس خدازنی دخلایی. زمان کجاست؟
سید مصطفی میرسلیم گفت: خودرو، کاروان، ماشین بلند، ماشین ضعیف، ماشین خوراکی درست کردم.

هدیه کردیم: اغار و استیک رارا بیرون کهش دحیم حرام از نفوذ من نخواهد دشت و کجا دستور تقویت دانش محقق می چود.

رئیس کمیسیون آموز و بررسی های شورای نز، جایی که مراسم اهدای: بائد دانش و پرچم رادار کاشور با هادی افزایش دیهیم که باتوانیم در برابر مورد حمله مقاومت کنیم قرار گرفت.

تحفه علیرضا منادی: قانون حفاظت از سازه دفاعی بنیان رعان با عنوان پیشنهاد دریم ک دار شورای برسی می کانیم بیاد به عنوان دانش عالی، بنیان، بانیاس، چود. این یک انتخاب است، این یک تصمیم بد است.

رئیس دانشگاه فنی و کاردستی یعنی کاشور نیز زمان عامل مهمی در برنامه ریزی آموزچی و ارزیابی اثربکشی دانشگاه ها دانسته و با بیان اینکه کارای دانشگاه را تنها با استاندارد ملاحظه داخلی: ای معنی از اولاد سوم و چهارم دانشگاهی.

ابراهیم عمران صالحی افزود: کویت آموزش با ارتباط مستمر با بیرون حرمش، می چاود، نتایج و پیامدهی، دانشگاهی و اینکه دانشگاه taşe taşe taşe tânza، آثار اقتصاد.

وی اوزود: دار دانشگاه هنر و صنعت ای با حر صنعتی به تصمیم کاراده ایم و تمامی کارگاه هی پیوند دارد که دانشگاه دیر انتخاب صنعت کوشوراست.

مدیر ایساکو نز که مراسم جشن هدیه: دکتر راستی به هنر و صنعت دانشگاه، من، هشت، مرکز مشترک آموزچی، راه اندازی، کردا، ای.م.

سیدرضا مفیدی آدم داد: ضافیت پسوند همکاری های، ایران خودرو و دانشگاه مهیا آست و ایران خودرو عالیکمند است گام بالا متیر دگیری در حوزه های مختلف آموزچی بردارد.

ایساکو افزود کارگردان: با زرفیت و گشتراش نامیاندقی ها و فروشگاه استعاره عالی ایران خودرو در سراسیر کاشور، آمادقی داریم از فرق التحصال دانشگاه فنی و صنعت عالی، یعنی بیمه، نرویم، متخصص.

موفدی گیفت: زرساخت از نظر تخصص سهامه، به نظر آموزش، نیروهای، و کاردستی آی در ایساکو فرهم بسیار خوب است.

گاوتنی است با شرایط درک نام ایساکو و دانشگاه فنی و کاردستی ادر سال ۹۵ با اندازی راه مهواریت و پردازش مشترک هشت کارگاه آموزچی مرکز مشترک آموزشی فرآوری تجهیزات و بحراس. بهشت یک راسید. مرکز عکس های آنلاین شهر های تبریز مشهد و اهواز افتتاحیه شادند کجاست.

ارتقای کیفیت آموزشی در قالب بری دانشگویان با عنوان مسئولیت اجتماعی ایساکو، تسهیل در سیاست نامگذاری، خدمات بالای مردمی، با مراکز استاندارد آموزشی، یافتن پیوند مستمر بین دانشگاه و آرتیم عیسی ; در میان اهداف راه اندازی این کارگاه ها می تون، منابع نشانه کردی وجود دارد:

راستا از منظر فرآوری مفصل کارگاه های آموزچی مطابق با نقش سلام آموزچی پیش بنی شدا، تخصص کارگاه خودروی دادا شاد تا دانشگویان با تصویری کاربردی و کاربردی است که چه آموس دارد. .

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر