دبی/ جسد عالی زن فیلیپینی در چمدان پیدا شد
بر ایده تجربیات، پلیس بومی دبی مظنون بی نظیر قتل را دستگیر کرده است.