دختران پوچی فوتبال پسران کردستانی در لیگ برتر انگلیس را پر کردند


سمیه مصطفی پور، معلم فوتبال بانوان سنندج در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در سنندج، تصدیق شد: در دوران دانشکده در همه زمان ها والیبال، بسکتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال تفریحی می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تمریناتم را بی رنگ کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه را مجبور به فوتبال کرد.

وی افزود: هیچ وقت نمی دانستم ما در سنندج نیروی کار فوتبال داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها ورزش می کردند در واقع آن نقطه ساده فوتسال بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما فوتبال بانوان نداشتیم.

مصطفی پور اظهار داشت: معلم ورزشم وقتی فوتبالم را دید دوستش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم را به نیروی کار فوتسال راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از شبیه به دوم آغاز به تفریحی در نیروی کار فوتبال کردم.

وی خاطرنشان کرد: بانوان کردستانی در سال های جدیدترین در فوتبال لیگ برتر انگلیس حضور پیدا کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح این گونه فوتبال پسران را ترسیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلأ حضور شخصی در لیگ برتر را پر کردند.

این معلم فوتبال کردستانی افزود: فوتبال بانوان کردستان جدا از حضور در لیگ برتر انگلیس، چندین شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم زن را به درجه اول فوتبال ایران راه اندازی شد کرده است.

وی شکسته نشده داد: دوست داشتن فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش وصف ناپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی از است اقامت من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ام شده است.

مصطفی پور ورزش در اروپا را بهترین حسرت اقامت ورزشی شخصی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مطمئنم زمانی به این نیاز خواهم رسید.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۳
این را برای صفحه اول هدایت دهید