درخت کهنسال گیلان‌غرب به تماس گرفتن بومی «دارقیو» منصفانه تأثیر خالص است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانجبار ولی‌پور در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار کرد: درخت کهنسال بلوط همراه خود شناسایی بومی «دارقیو» کدام ممکن است در شهرستان گیلانغرب در روستای زینل خان اجتناب کرده اند ویژگی ها چله موجود است منصفانه تأثیر خالص محسوب می‌شود.

وی افزود: قطر سینه درخت کهنسال واقع در شهرستان گیلان‌غرب، ۱۶۲ سانتی‌متر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند آن توسط اداره دارایی ها خالص شهرستان گیلان‌غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک افراد بومی انجام می‌شود.

رئیس اداره دارایی ها خالص شهرستان گیلان‌غرب تصریح کرد: در راستای محافظت درخت کهنسال شهرستان گیلانغرب، راهنمایی گزارش سراسری آن شناخته شده به عنوان آثار خالص به اداره میراث زیبایی شناختی داده شده است.

ولی‌پور خاطر آرم کرد: درخت کهنسال شهرستان گیلان‌غرب منصفانه تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه خالص است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند راهنمایی گزارش سراسری به میراث زیبایی شناختی مقدماتی نیز برای گزارش آن {انجام شده} است.