درخواست دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای بررسی مصوبه واردات خودرو


به گزارش تجارت نیوز، سعید محمد گفت: جای سرزمین اصلی و مناطق آزاد تغییر کرده و این اشتباهات در قانونگذاری مناطق آزاد سم مهلکی برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کشور است.

به گزارش تسنیم، با اشاره به مصوبه اخیر واردات خودروافزود: این مصوبه برای سرزمین اصلی بیشتر از مناطق آزاد مشوق در نظر گرفته شده است و مناطق آزاد محدودیت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی داشته اند.

وی همچنین به بیان این مصوبه از منظر کارشناسی و نقد فنی و حقوقی پرداخت و با اشاره به نواقص این مصوبه و ظلم به مناطق آزاد که در نهایت منجر به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور می شود، اشاره کرد. بررسی جدی مصوبه اخیر و احیای نقش موثر و از معاون اول رئیس جمهور خواستار اهمیت مناطق آزاد برای واردات هدفمند خودرو شد.