در مورد قانون حجاب ایران چه باید کرد؟ سه راه در پیش است…
قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که جامعه را می پوشاند. هر لباسی باید متناسب با اندام پوشنده اش باشد، یعنی خیلی گشاد یا خیلی تنگ نباشد. لباس های گشاد می افتد و لباس های تنگ به بدن آسیب می زند. اگر موضوع «الف» از نظر اکثریت افراد جامعه امری پذیرفته شده و عادی باشد، اما به دلایلی قانونی وجود داشته باشد که آن را ممنوع و مجرمانه می داند، در واقع قانون به بدنه آن جامعه لطمه می زند. .