دستگیری راهزنان در مرز شلمچه
بلافاصله ۵ متهم {در این} اتصال دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افزایش تحقیقات در اختیار پلیس اعلان قرار گرفتند.