دشمن در برآوردن درخواست شده است های باورپذیر اجتماعی ناکام است


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، احمد وحیدی وزیر ملت عصر سه شنبه در مونتاژ شورای اجرایی استان تهران همراه خود ردیابی به وظیفه غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای مسئولان افزود: باید همراه خود آرزو مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم پیش برویم. .

وی به شرایط روی حیله و تزویر مالی سال ۱۴۰۰ ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: مقامات جدید در سال ۱۴۰۰ همراه خود ملاحظه به دغدغه های مختلف در بخش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری بودجه آغاز به زحمت کشید کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۴۰۰ به همان اندازه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش سوراخ بینی می شد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، امتحان شده تصمیم گرفت دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد ملت یکپارچه کشف شد.

وزیر ملت همراه خود دقیق اینکه در امروز دشمن به حمله ها مشترک اعم اجتناب کرده اند درگیری های مالی، حقوقی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی روی معرفی شده است است، تصریح کرد: به طور قابل توجهی برای تحمیل تفرقه قومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی در ایران این سیستم ریزی می کنند.

دکتر افزود. وحیدی: در چنین شرایطی مقامات از ما آیت الله بی نظیر همراه خود شعاری انقلابی انصافاًً دوست ندارم محاسبات دشمن روی کار به اینجا رسید.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان ایران اصولاً چنین حکومتی را تحمل نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه باید ذکر شد کدام ممکن است در جمهوری اسلامی هیچکس را تحمل نمی کنند با این حال درجات آنها خاص است.

وزیر ملت تاکید کرد: تمام نقشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه های دشمن، عرضه جمهوری اسلامی در مرحله جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان است. وی دقیق کرد: شرط تسلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود آن به جهان جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان، جهان سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا سعی شده است بر درخواست شده است های اجتماعی باورپذیر گروه های گروه سفر شوند به همان اندازه آرم دهند کدام ممکن است قابل انجام است افراد چنین باشند. تخلیه اجتناب کرده اند انقلاب

وحیدی ذکر شد: فینال چیزی کدام ممکن است آگاه شد این بود کدام ممکن است در فشار حداکثری بر ایران به طرز فجیعی شکست خوردیم. این جمله را نباید بازو کم گرفت از اجتناب کرده اند سوی افسران اول {در این} باره آگاه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری در جستجوی اعمال فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم بر ملت ایران هستند.

وی افزود: این عبارت حاکی اجتناب کرده اند شکست دشمن در عمق راهبردی در مخالفت با ملت ایران است.

وزیر ملت در یکپارچه سخنان شخصی به اقدامات صورت گرفته در مقامات از ما ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در سال قبلی ۹ تنها تمام اقدامات پیش سوراخ بینی شده به پایان رسید، اما علاوه بر این تعهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های گفتن شده در سفرهای جهان ای نیز قابل توجه بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده. عالی کار ارزشمند اجتناب کرده اند رئیس جمهور.” مسئله شد.

وحیدی اجتناب کرده اند امید روزافزون افراد ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: یکی اجتناب کرده اند این مصادیق افزایش ۵۳ درصدی سفرهای سفر نوروزی است کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط اجتماعی در بین ملت عزیزمان دارد.

وی تصدیق شد: مقامات سیزدهم همراه خود رویکرد امتحان شده در جستجوی رفع مشکلات افراد است. وی ذکر شد: رئیس جمهور احترام در حالی کدام ممکن است در همه صحنه ها حضور دارد دوم ای اجتناب کرده اند امتحان شده برای پیشبرد امتیازات ملت بازو نمی کشد.

وزیر ملت افزود: دومین مشخصه مقامات سیزدهم اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در راه خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلقت خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آموزه های دینی پس اجتناب کرده اند ایمان به خدا چیزی ارزشمندتر اجتناب کرده اند خدمت به افراد نیست.

واحدی خاطرنشان کرد: موضوع مهم عکس کدام ممکن است باید به آن است معامله با شود. علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق تذکر رئیس معظم انقلاب اسلامی باید برای همه عامل ادراک آموزشی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت همه جانبه ملت تبدیل می شود.

وی ذکر شد: رویکرد شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی باید محور همه این سیستم ریزی ها باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ثروت باید مورد ملاحظه انتقادی قرار گیرد.

وزیر ملت افزود: {در این} زمینه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی استانداران وظیفه بزرگی برای اجرای بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی فرمان رئیس معظم انقلاب اسلامی بر عهده دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بتوانیم تحولی انتقادی تحمیل کنیم. در اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت همراه خود رویکرد اطلاعات بنیان».

وحیدی علاوه بر این به امتیازات باکلاس ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دشمن همراه خود جدیت در صدد تعمیق ناهنجاری باکلاس در گروه ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از آن آگاه است در امتیازات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس چگونه همراه خود جمهوری اسلامی ایران برخورد تنبل.

وی ذکر شد: مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران باید همراه خود جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانیت ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنجارهای اجتماعی را در همه جو ها رعایت کنند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید