دور شدن ۱۲۰۰ جاده بتنی فاضلاب جنوب اصفهان/ اشکال در این زمان رفع تبدیل می شود – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانوی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر منصور شیش کالا همراه خود ردیابی به حادثه شکستگی لوله فاضلاب در اصفهان ذکر شد: این حادثه ساعت شب قبلی در جاده آپادانا ۲ گزارش شد.

وی افزود: {در این} حادثه جاده ۱۲۰۰ بتنی فاضلاب جنوب شهر آسیب دیده شد.

سرپرست کل ستاد مدیریت فاجعه استان اصفهان همراه خود خاص اینکه دلیل برای این حادثه پوسیدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایش این جامعه {به دلیل} قدمت ۵۰ ساله آن {بوده است}، خاص کرد: {در این} حادثه بخشی اجتناب کرده اند جاده نیز نشسته بود.

وی همراه خود خاص اینکه اقدامات اجباری برای دوباره کار کردن جامعه اجتناب کرده اند ساعت شب قبلی توسط نمایندگی آبفا {انجام شده} است، تصریح کرد: این حادثه در عمق ۷.۵ کیلومتری پایین رخ داده است.

این فروشنده شیشه ذکر شد: به همان اندازه عصر در این زمان، جامعه دوباره کار کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر در مدار قرار خواهد گرفت.