دوم خانه شکنی مسلحانه ناموفق اجتناب کرده اند طلافروشی شوسه دانیال خوزستان (فیلم)
سارقان همراه خود سلاح خوب و دنج وارد طلافروشی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد خانه شکنی تمامی اموال طلافروشی را داشتند کدام ممکن است همراه خود لجبازی صاحب طلافروشی سودآور به خانه شکنی نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه اجتناب کرده اند محل متواری شدند. تأمین: اطلاعات من می خواهم