رئوس مطالب منحصر به فرد "مک‌دونالد" اجتناب کرده اند دستمزد ؛ {نیروی کار} قیمت نیست، سرمایه است
مک دونالد عظیم‌ترین فست‌‌‌فود زنجیره‌‌‌ای جهان است. هر اصلاح کوچکی در آن می‌تواند تاثیر بزرگی تحمیل تنبل، اجتناب کرده اند جمله بر زنجیره‌‌‌های تامین، دستمزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار خریدار {در سراسر} جهان.