رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالیباف اجتناب کرده اند بازگشت فردوسپور به صداوسیما استقبال کردند
عادل فردوسی پور اجتناب کرده اند بالا سال ۹۷ اجتناب کرده اند صداوسیما جدا گذاشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت هیچ گزارشی به این رسانه حاضر نکرده است.