رئیس روز پنجشنبه به سمت اصفهان حرکت می کند
نایب رئیس مجلس با اشاره به برنامه های رئیس جمهور برای سفر به استان اصفهان، گفت: دیدارهای مردمی که رئیس جمهور در سفرهای اخیر آغاز کرده است گام مهمی است. زیرا رئیس جمهور به جای اینکه با گروه های خاصی جلساتی داشته باشد، آن جلسات را با صدها و گاهی هزاران نفر برگزار می کند. آنها توجه بیشتری به مناطق عقب مانده دارند.