رئیس سازمان سینمایی: فقط ۸ درصد مردم تماشاگر دائمی سینما دارند/ ۲۲۵ شهر بالای ۵۰ هزار نفر سینما ندارند.
خزاعی با بیان اینکه در ترکیه ۳۰۰۰ سینما با ۸۰ میلیون جمعیت وجود دارد، اما در ایران ۶۰ سینما با همین جمعیت وجود دارد، بازدید و با کمک آنها سینماها را راه اندازی کرد.