رئیس کل دادگستری هرمزگان اجتناب کرده اند پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استان بازدید کرد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به در کنار معاونین شخصی اجتناب کرده اند جهان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برج فناوری هرمز بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های این مجموعه قرار گرفتند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان علاوه بر این در جریان فینال محصولات نمایندگی های عضو این پارک در بخش های فناوری پزشکی (دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت پزشکی)، فناوری نانو، ناخوشایند افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترونیک قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به در کنار مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان اجتناب کرده اند تعدادی از نمایندگی داده ها بنیان بازدید کرد. اجتناب کرده اند این نمایندگی ها دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردند.

دیدار همراه خود متنوع اجتناب کرده اند مدیران نمایندگی های داده ها بنیان، این سیستم بعدی رئیس کل دادگستری هرمزگان در بازدید اجتناب کرده اند پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استان بود.

وی {در این} دیدار مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مدیران نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصائب آنها را شنید.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند حضور در مجموعه پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان اندیشه در بخش های مختلف، ذکر شد: پیشرفت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری یکی اجتناب کرده اند ارکان بی نظیر انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی ملت است. راه اندازی شد تعیین کنید گیری ایرانی». این می تواند یک نکته مقاوم است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب اسلامی (علیه السلام) همواره بر این امر تأکید داشته اند.

مجتبی قهرمانی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت (مدظله العالی) شناخته شده به عنوان سال ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی، بر لزوم باور مانترا سال اجتناب کرده اند سوی مسئولان قضایی تاکید کرد: انتخاب قوه قضائیه استان هرمزگان در سال بلند مدت بر حمایت اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان هدف اصلی خواهد کرد.

وی علاوه بر این همراه خود تجزیه و تحلیل آمادگی قوه قضائیه استان هرمزگان برای امراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت در تعمیر مشکلات حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی نمایندگی های داده ها بنیان، ادای احترام به شد: همراه خود تمام توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات قانونی شخصی برای تعمیر مشکلات فعالان جهان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در بخش فناوری دانش عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه ما به صورت موردی استفاده خواهیم کرد.

این مقام قضایی علاوه بر این خاطرنشان کرد: تجهیزات قضایی استان هرمزگان اجتناب کرده اند اندیشه های نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنسین های جوان استان در راستای باور نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های راهبردی شخصی برای خدمت به مردمان استقبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی رشد همکاری ها {در این} زمینه را دارد.

علی فاتی رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری هرمزگان نیز ضمن استقبال اجتناب کرده اند این گزارش، گزارشی اجتناب کرده اند انجام، این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استان حاضر کرد.

وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به مانترا “بهتر از محل قرارگیری برای اندیشه های نو” پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استان هرمزگان به راه اندازی شد مختصری اجتناب کرده اند برج فناوری هرمز صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} محل قرارگیری ۷۷ هسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد فناوری همراه خود ۵ فناوری صنعت ساز موجود است. در زمینی به مساحت ۴۱۵۳ متر مربع.

{در این} دیدار کدام ممکن است دادستان کل بندرعباس، مدیرکل بازرسی هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا مختاری معاون کل دادگستری استان هرمزگان نیز حضور داشتند، ذکر شد: ورزش های مهمی در راستای حمایت اجتناب کرده اند داده ها {انجام شده} است. – نمایندگی های مستقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: طبق این سیستم ریزی های {انجام شده} اقدامات خوبی برای امسال فکر شده کدام ممکن است سریع به استفاده از می رسد.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول سریع دهید