رئیس گروه پزشکی قانونی: هم اکنون ۱۵۰ شهر ملت گمشده وسط پزشکی قانونی هستند/پزشکی قانونی در هیچ وسط درمانی بخش ندارد.
رئیس گروه پزشکی قانونی ملت: {افرادی که} در پزشکی قانونی در امکانات درمانی ورزش می کنند زیر مجموعه گروه نیستند. به همین دلیل اشخاص حقیقی برای اکتسابی شرکت ها این گروه تنها کافی است به امکانات پزشکی قانونی در سرتاسر ملت مراجعه کنند.