رابرت مالی: ما متعهد به دیپلماسی معنادار با ایران هستیم
دور هشتم مذاکرات لغو تحریم ها که از ۲۶ آذرماه سال گذشته آغاز شد، در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ به پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مرحله نفس گیر رسید و مذاکره کنندگان برای رایزنی های سیاسی به پایتخت خود بازگشتند. برای تصمیم گیری سیاسی آمریکا