راه اندازی شد اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال


به گزارش خبرگزاری فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مکان مناسب فدراسیون فوتبال، مرشد مجیدی، مرتضی محص، ابراهیم قاسم پور، پرویز مظلومی، حمید استیلی، غیر معمول عزت الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان ترین سرپرست روستا شناخته شده به عنوان اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد شدند. روستا. فیفا

اولین مونتاژ این کمیته در حال حاضر به ریاست مرتضی محصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور میرشاد مجیدی رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضا در خصوص این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید