رسانه‌های اسرائیلی: بِنِت می‌داند پایان کابینه‌اش فرا رسیده استرسانه‌های اسرائیلی: بِنِت می‌داند پایان کابینه‌اش فرا رسیده است – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع