رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا با قطار به اوکراین سفر کردند
چند هفته طول کشید تا این سه رهبر اروپایی سازماندهی سفر خود را انجام دهند انتقاد از مور در اوکراین سفر سه رهبر اروپایی چندین هفته طول کشید تا این سفر را ترتیب دهند کاهش انتقاد از واکنش اوکراین به جنگ کاهش واکنش آنها به جنگ.