روسیه اجتناب کرده اند جانسون تمایل دارد کدام ممکن است نیروهای بریتانیا را همراه خود مدودف جایگزین تدریجیروسیه اجتناب کرده اند جانسون خواست به همان اندازه نیروهای انگلیسی را همراه خود مدودف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات مشرق جایگزین تدریجی
رژیم لاغری سریع