روسیه تهیه بنزین لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان را برداشتن کرد
نمایندگی دولتی” بنزین پروم” روسیه آموزش داده شده است مادامی کدام ممکن است لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان موافقت نکنند کدام ممکن است بهای بنزین وارداتی شخصی را به “روبل” بپردازند، تهیه بنزین به این ۲ ملت برداشتن {خواهد بود}.