روشی جدید برای اجاره خانه در تهران; اتاق پایین بام


کارمزد اسکان کارگری امسال ۶۵۰ هزار تومان تصمیم گیری شده است. با این حال اگر مستاجران می خواستند ۶۵۰ هزار تومان اجاره کنند، باید تعداد انگشت شماری برابر حداقل دستمزد می پرداختند.

کارمزد اسکان کارگری امسال ۶۵۰ هزار تومان تصمیم گیری شده است. با این حال اگر مستاجران می خواستند ۶۵۰ هزار تومان اجاره کنند باید تعداد انگشت شماری برابر حداقل دستمزد می پرداختند به همان اندازه بتوانند خانه نقلی را در تهران اجاره کنند.

افزایش قیمت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره بها در سال قبلی صدای برخی مستاجران را درآورد. {افرادی که} درآمدشان کت و شلوار همراه خود تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اجاره بها نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را مجبور می تنبل برای مقابله با های کوچکتر هر دو مناطق بودجه تر نقل وضعیت کنند.

شورای برتر کار امسال ۲۰۰ هزار تومان مشکلات مسکن را افزایش داده است. این حدود ۴۴ نسبت مرتفع است. رئیس سندیکای مشاوران املاک به «تگارت نیوز» ذکر شد: این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی برای امسال کافی نیست.

با این حال همراه خود ۶۵۰ هزار تومان تصمیم گیری شده اجتناب کرده اند سوی شورای برتر کار، مکان خانه اجاره کنیم؟ اگر به مشاوران املاک بگویم کدام ممکن است دنبال خانه ای همراه خود قیمت ۶۵۰۰۰۰ تومان هستم، اولین سوالی کدام ممکن است احتمالاً می پرسند اینجا است: چقدر رهن مسکن دارید؟

اجاره ۶۵۰۰۰۰ تومان همراه خود رهن ۱۰۰ برابر حقوق

برای مناطق بعدی شهر باید عالی میلیارد رهن کرد به همان اندازه خانه ای ۶۵۰ هزار تومان اجاره شود. بعد از همه بررسی کردن خانه در قلمرو عکس همراه خود چنین اجاره ای کار آسانی نیست.

یکی اجتناب کرده اند مشاوران املاک در تهران می گوید: «بستگی دارد میزان رهن مسکن دارد. در جاری حاضر عالی واحد ۵۳ متری در شهرک اندیچه همراه خود ۶۵۰ هزار تومان اجاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۰ میلیون تومان رهن داریم.

یعنی برای رهن عالی واحد نوزاد در فراگیر تهران باید ۱۷ برابر حداقل دستمزد عالی خانوار سه نفره تیز کردن کرد. (حداقل دستمزد کارمندان در سال ۱۴۰۱ برای عالی خانوار ۳.سه نفره ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۳ هزار تومان {بوده است}).

مشاور املاک عکس عالی خانه کوچکتر در قلمرو جیهون حاضر می دهد. عالی واحد ۴۰ متری در طبقه چهارم گمشده {اتاق خواب} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور می باشد. وی می گوید: این واحد را ۱۶۰ میلیون تومان رهن گذاشتیم با این حال قابل تغییر است. اگر ۶۵۰ هزار تومان اجاره داشته باشید مبلغ رهن کمتر تبدیل می شود. حدود ۱۳۸ میلیون تومان.

بعد از همه اگر همراه خود اجاره ۶۵۰ هزار تومان در مناطق مرکزی تهران در جستجوی خانه اجاره ای هستید به جایی نمی رسید. تا رهن مسکن را افزایش دهید. مثلاً برای عالی واحد ۶۰-۷۰ متری باید تقریباً ۵۰۰-۶۰۰ میلیون تومان در حساب جاری شخصی پس انداز مالی می کردید.

حتما کدام ممکن است تبدیل کردن عالی ملک، از گرفتن منطقه پارکینگ ماشین، انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری ممکن است قیمت بیشتری برای اجاره کنندگان داشته باشد.

عالی مشاور املاک در محدوده بلوار کشاورز می گوید: برای واحد ۶۸ متری همین قلمرو ۴۰۰ میلیون رهن همراه خود ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار تومان اجاره موجود است.

وی می افزاید: همراه خود اجاره ۶۵۰ هزار تومانی هر ۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار تومان را کم می کنیم. همراه خود این حساب حدود ۶۰۵ میلیون تومان می توان رهن کرد. این ۹۴ برابر حداقل دستمزد عالی خانوار سه نفره است.

اتاق هایی همراه خود قله ۱۲ متر یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند انتخاب های اجاره کنندگان است

با این حال این رهن مسکن را عده ای کدام ممکن است جیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد دارند نمی خوانند. اکنون همراه خود این تعداد زیادی دسترس در بازار مسکن، مستاجران باید شرایط خاصی را داشته باشند به همان اندازه بتوانند خانه اجاره کنند. شناخته شده به عنوان مثال، به اتاق های ۱۲ هر دو ۲۰ متری همراه خود توالت مختلط بروید.

یافتن فروش برای اتاق های ۱۲ متری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ متری نیز کار دشواری نیست. مشاور املاک می گوید: من می خواهم ۱۵ متر اجتناب کرده اند درجه راه آهن دارم. توالت همراه خود زیرزمین مشترک است. ۱۵ میلیون رهن و یک جفت میلیون تومان اجاره.

وی یکپارچه می دهد: اجاره ۶۵۰ هزار تومانی ممکن است رضایت مالک را جلب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل واگذاری باشد. با این حال همراه خود فرمول ملکی به ازای هر ۱۰ میلیون تومان رهن، ۳۰۰ هزار تومان اجاره داده تبدیل می شود. یعنی برای اجاره شبیه به واحد ۱۵ متری پایین بام باید حدود ۶۰ میلیون دلار رهن داشته باشید. بعد از همه این می تواند یک راحتی است کدام ممکن است مالک مشکل زیادی نمی کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است کاهش یافته است کوچکی بگیرد.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشاوران املاک می گوید: عالی اتاق ۱۲ متری همراه خود ۱۵ میلیون تومان رهن و یک جفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تومان اجاره دارد. قابل تغییر چندین اتاق مجزا موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده این اتاق تمیز است. گروه های درس در سالن دارای سرویس مشترک هستند.

او می گوید: «بقیه اتاق ها را تعدادی از کارمند اجاره کرده بودند.

عالی آگهی تولید دیگری اجتناب کرده اند عالی اتاق ۱۴ متری می گوید. به مدت ۳۰ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فراگیر خزانه ساخته شد. ۱۰ میلیون تومان رهن و یک جفت میلیون تومان اجاره می دهد. قابل تغییر با این حال اگر می خواست جابجا شود، حدود ۵۵ میلیون تومان رهن می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ هزار تومان اجاره می داد. بعد از همه برخی اجتناب کرده اند مالک ها می گویند اجاره را به رهن ترجیح می دهند.

خواه یا نه حق مسکن همراه خود تورم همخوانی دارد؟

بر مقدمه گزارش وسط آمار ایران، در زمستان ۱۴۰۰ معمولی افزایش اجاره بهای اشخاص حقیقی دارای تمدید قرارداد بیش از پنجاه نسبت {بوده است}. یعنی اگر شخص خاص ۲ میلیون تومان اجاره دهد باید همراه خود تمدید قرارداد سه میلیون تومان اجاره دهد.

با این حال افزایش ۴۴ درصدی حقوق مسکن در سال جاری همراه خود افزایش اجاره بها، تورم بیش اجتناب کرده اند ۴۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده فقر همخوانی ندارد. به همان اندازه به همانطور که صحبت می کنیم آمارهای مختلفی اجتناب کرده اند خطرات فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند کشف نشده فقر در ملت چاپ شده شده است. مرتضی بختیاری، رئیس کمیته کاهش پیشتر آگاه بود کدام ممکن است جاده فقر در سال ۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

بر همین مقدمه مصطفی قلی خسروی رئیس سندیکای مشاوران املاک در گفتگو همراه خود خرید و فروش نیوز ذکر شد: من می خواهم اقتصاددان نیستم با این حال در نظر گرفته شده می کنم حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی برای امسال کفایت نمی شود./ خرید و فروش نیوز.

رژیم لاغری سریع