رژه ارتش در روز نظامی + عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم
مراسم بزرگداشت روز نظامی ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود حضور رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان {در سراسر} ملت برگزار شد.