رکورد تاریخی قیمت بنزین جت در آمریکا


قیمت بنزین جت در آمریکا به رقم تعجب آور است ۷.۵ دلار در هر گالن رسیده است کدام ممکن است عالی رکورد تاریخی است.

ثبت نام در آمریکاثبت نام در آمریکا

قیمت بنزین جت دسترس در بازار به هزینه های سرسام آوری رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۷.۵ دلار در هر گالن هر دو ۳۲۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این بالاترین درجه قیمت بنزین جت است.

ضعیف گازوئیل در بازارهای جهانی نیز گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً قیمت ها در بلند مدت نزدیک افزایش بیشتری می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است گازوئیل همچنان محرک بی نظیر اقتصاد است، ضعیف آن ممکن است اقتصاد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کنندگان آخرین گازوئیل را همراه خود اشکال مواجه تنبل.

خاویر بلاس، ستون نویس قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا در بلومبرگ در توییتر نوشت: بنزین جت دسترس در بازار نیویورک ۷.۵ دلار در هر گالن است کدام ممکن است برابر ۳۲۰ دلار در هر بشکه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی رکورد تاریخی است. جهان همراه خود ضعیف بنزین مواجه است.

رویترز علاوه بر این گزارش داد کدام ممکن است همراه خود وجود همکاری آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عضو آژانس بین‌المللی قدرت، سودآور به تخفیف نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت نفت همانطور که صحبت می کنیم ۱.۵ دلار در هر بشکه افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر نفتی شخصی را به بازار پمپاژ می‌کنند. افزایش در دسترس بودن قیمت ها زیرین به اینجا رسید با این حال کار نکرد.

جهان همراه خود ضعیف بنزین جت مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن در بورس نیویورک در جاری {افزایش است}.

سوختجت ارزش دارد