رکورد گرمای قطب شمال به منطقه راسید – مرکز بازاریابی اجتماعی عالی خوارچیت آموزش


Palatrine Damai شدت قطب شمال را در ۳۸ درجه سانتیگراد ثابت کرد، حمایت، کشش و زنگ زدگی، خطر تغییرات در ماه اوت و هوای موجود در آن طنین انداز شد.

به نظرش ایسنا، سازمان جهانی هاواشناسی رز ساشا شنبه رکورد دمای ۳۸ درجه سانتیگراد را تایید کرد که در ۲۰ ژون پرسید گزت ر شهر و رخویانسنسسک سیبری گار اسد.

دامای که شدت آن ۱۸ درجه سانتیگراد است در میانگین زیاد است.

سازمان جهانی هواشناسی می گوید گرمای شادید پچتر با آب و هوای میدیترانه یعنی (سواحل ایالت های شهر او با آب و هاوایی نیما گرمسیری) منطبق بر درد تا قطب شمال است.

کجای اولین بار آست که سازمان جهانی هواشناسی، دره قطب شمال، را در، آرچیو، گازارش، اوت بالا، و هوای شادید، خود گنجنده، آست.

در این صورت سازمان، دمی، ۳۸ درجه، درجه، درجه، امواج، گرم، استثنایی و طول جغرافیایی، سیبری، استگاه، هواشناسی، اندزه، گیری شاد وجود دارد.

در بی بی سی، گازتا گرمای شاد، منطقه ای با درد شدید و انتشار مقادیری کربن در گذشته. وضعیت کنونی به تناسب خشم، داما بالا، و بدهای شادید، موش، سخت شدن آست کردی، مانند یک اتفاق، یک وضعیت، یک سلام، یک سلام طبستان است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر