زمان کسب خانه است؟


فینال گزارش موسسه مالی مرکزی حاکی از کاهش نرخ تورم سالانه مسکن در تهران به ۱۶ نسبت است، متعاقباً این آمار چه پیامی دارد؟

چه بلایی سرت اومده؟چه بلایی سرت اومده؟

فینال گزارش موسسه مالی مرکزی نماد می دهد کدام ممکن است تورم سالانه مسکن در تهران به ۱۶ نسبت کاهش یافته است است، این وفاداری چه پیامی به مشتریان مسکن می دهد؟

بازار مسکن تهران پس از کاهش الگو افزایشی قیمت ها در ماه های جدیدترین، در اسفندماه همراه خود جهش قیمتی جدیدی مواجه شد کدام ممکن است اگرچه تا حد زیادی در ماه پایانی سال رخ داد، با این حال این نرخ انبساط قابل توجهی است.

این در حالی است کدام ممکن است تورم ۱۶ درصدی پرونده شده در قیمت مسکن در تهران طی عالی سال نماد می دهد کدام ممکن است انبساط قیمت ها به حداقل رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین مناسبی برای دسترسی بازار مسکن به نامزدها دقیق داده شده است.

به گزارش ایران جیپ به نقل از روابط کلی موسسه مالی مرکزی، در اسفند ماه سال قبلی متداولقیمت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا هر مترمربع واحد مسکونی تخفیف شده با استفاده از بنگاه های پیشنهادات ملکی در شهر تهران ۳۵۱ میلیون ریال بوده کدام ممکن است حاکی از شتاب ۶.۲ میلیون ریالی است. نسبت نسبت به ماه در گذشته

این افزایش در سال قبلی بی سابقه {بوده است}. علاوه بر این این رقم نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته ۱۶ نسبت افزایش داشته کدام ممکن است فوق العاده کمتر از انبساط سطح به سطح اسفند ۱۳۹۶ (برابر ۹۳.۷ نسبت) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد دهنده کندی انبساط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ است.

بر ایده ادعا موسسه مالی مرکزی، تجزیه و تحلیل شاخص مسکن اجاری در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته به همین ترتیب ۴۵.۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰.۲ نسبت انبساط نماد می‌دهد، هرچند نسبت به یک زن و شوهر ماه قبلی نماد می‌دهد. کاهش الگو، با این حال همچنان انبساط قابل توجهی را نماد می دهد.

چه بلایی سرت اومده؟