ساخت روزانه ۱۵۰۰ تجهیزات خودرو در سایپا


وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای دومین بار پس اجتناب کرده اند صدور فرمان جمهوری ۸۰۸ ماده ای در بخش خودرو اجتناب کرده اند گروه خودروسازی…

نسل روزنه 1500 دستگاه خودرو در سایپگنسل روزنه 1500 دستگاه خودرو در سایپگ

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای دومین بار پس اجتناب کرده اند صدور تصمیم ریاست جمهوری در بخش خودرو اجتناب کرده اند گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد.

سید رضا فاطمین; وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای دومین بار پس اجتناب کرده اند صدور ادعا فرمان فرمان فرمان رئیس جمهور در محیط بازدید اجتناب کرده اند گروه خودروسازی سایپا ذکر شد: است.

وی افزود: همراه خود کاهش مهلت بازپرداخت خودروسازان، امکان سفارش کیفی توسط خودروساز به سادگی امکان پذیر احتمالاً وجود خواهد داشت، متعاقباً {در این} راستا، طبقه بندی سازندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری اجزا یدکی توسط نمایندگی های خودروسازی حیاتی است. همراه خود دقت.”

محمدعلی تیموری; مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بازدید اجتناب کرده اند وزیر صمت تائید کرد کدام ممکن است بیشترین کمیت عرضه خودرو در بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند سال قبلی بالغ بر ۴۷ هزار تجهیزات خودرو در ماه بوده کدام ممکن است در اسفند سال قبلی به ۴۹ هزار تجهیزات کاهش یافته است است. ۱ اردیبهشت امسال انواع منطقه پارکینگ ها به ۲۰۰۰۰ تجهیزات می رسد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همراه خود دقیق اینکه پایان دادن منطقه پارکینگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت روزانه باعث تخفیف خودروهای این نمایندگی دسترس در بازار در ماه های پایانی سال شد (شناخته شده به عنوان مثال خودروی مرغوب ۹ میلیون تومان کاهش کشف شد) ذکر شد: این خودروها دسترس در بازار خودروهای تولیدی نمایندگی می کنند. وی ذکر شد: تمام امتحان شده ما تسریع در پایان دادن کار منطقه پارکینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت خودرو در اجرای مصوبه ۸ ماده ای ابلاغی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف خودرو دسترس در بازار است.

وی همراه خود ردیابی به ساخت ۳۹۷ هزار تجهیزات خودرو در سال قبلی کدام ممکن است عالی چهارم آن در بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند {بوده است}، شکسته نشده داد: در ماه های مذکور ۹۴ هزار تجهیزات خودرو به مشتریان فداکار سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در راستای اجرای تعهدات عرضه شده است. ۲۶ آوریل. امسال بیش اجتناب کرده اند هزار تجهیزات خودرو به نامزدها عرضه گرفت.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: در راستای اجرای تصمیم ۸ ماده ای ریاست جمهوری کدام ممکن است اواخر سال قبلی ابلاغ شد، اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین ماه امسال ساخت روزانه خودرو به ۱۵۰۰ تجهیزات افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر مقاوم است. گامی برای حضور در ۶۵۰ هزار اتومبیل در سال جدید است.

نیاز افزایش ۱.۵ برابری ساخت خودروهای دولتی در سال بلند مدت، افزایش استاندارد محصولات همراه خود تعدادی از انتخاب ویژه، بردن خودروهای دارای پلت شکل عجیب و غریب اجتناب کرده اند سویه ها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ محصولات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز}، افزایش گارانتی خودروهای تهیه شده اجتناب کرده اند ۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ هزار کیلومتر ۳ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ هزار کیلومتر آن ۸ انتخاب گفتن شد.