سازمان بازبینی – خبرگزاری مهر ایران و جهان – در موضوع حق پخش مسابقات ورزشی دخالت کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان با اشاره به روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد چه جهنمی وی در خصوص موضوع حق پخش مسابقات ورزشی از تلویزیون گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ۷۰ درصد از حق پخش به صدا و سیما و ۳۰ درصد مابقی به وزارت ورزش اختصاص می یابد. و تلویزیون جوانان متاسفانه این قانون یا اجرا نمی شود یا به طور کامل اجرا نمی شود.

رئیس بازرسی ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان نظارت کشور با تاکید بر اینکه بر اساس قانون فوق تکلیف صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان مشخص شده است، اظهار داشت: این موضوع مورد بحث جدی است. دستور کار سازمان بازرسی و بررسی پیرامون آن آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان نیز باید درآمد محل مذکور را صرف کلیه رشته های ورزشی کند، تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل عدم اجرای کامل این تعهد ناشی از قانون، این امر انجام نمی شود. وارد شده است.