سخنگوی مقامات: اجتناب کرده اند صحبت های ممکن است با اشاره به رشد سفرهای نوروزی سوء استفاده شده است
رشد نسبی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شهرها به طور قابل توجهی شهرهایی کدام ممکن است پذیرای مسافران بیشتری هستند، یکی اجتناب کرده اند پیامدهای نسبتاً رکوردشکنی سفرهای نوروزی است.