سخنگوی مقامات: برخورد بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع همراه خود عاملان جنایت در مشهد، مطالبه نهایی است.
سخنگوی مقامات: برخورد بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع همراه خود عاملان جنایت در مشهد، مطالبه نهایی است.