سخنگوی مقامات: همزیستی ایرانی ها همراه خود افغان ها مانع توطئه های تفرقه افکنانه است
بهادری جهرمی در حساب کاربری شخصی در توئیتر نوشت: تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی مشترک زیبایی شناختی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان سد محکمی به سمت توطئه ها است.