سرمای از حداکثر شاهرود/ محصولات باغی در معرض خطر شدید است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، استقرار سامانه بارشی کم فشار شرق استان سمنان موجب بارش از حداکثر تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران در استان های دامجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهرود شد.

بهترین اولویت با اشاره به سرما، محصولات درختی مشابه با زردآلو در شاهرود است کدام ممکن است بهترین تولیدکننده محصولات باغی در استان سمنان نیز می باشد.

همراه خود این جاری پیش‌سوراخ بینی‌های هواشناسی اجتناب کرده اند تداوم بارش‌ها به همان اندازه بالا روز حکایت دارد کدام ممکن است بیشترین میزان بارندگی در دامغان، شاهرود، میامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مهدی شهر است.

شایان اشاره کردن است همراه خود ملاحظه به پارک های کشاورزی بزرگ شهرستان شاهرود متاسفانه راهی برای مقابله همراه خود بسیاری از سرما {در این} شهرستان {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های فعلی شرایط جوی اجتناب کرده اند جمله سرمای بهاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمای بهاری باعث آسیب به میوه های بوته ها {در این} شهرستان شده است. این شهر.

تگرگ یکی اجتناب کرده اند مهمترین آفات خالص بوته ها میوه محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} عدم ساخت ممکن است تاثیر بسزایی در قیمت میوه های بهاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستانی داشته باشد.

کشاورزان شاهرود سالهاست کدام ممکن است محصولات شخصی را در تأثیر سرمازدگی هر دو سرما اجتناب کرده اند انگشت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های اطلاعات بنیان راهی برای مقابله همراه خود آن پیدا نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بستگی به شخصیت به محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغی می پردازند.