سرپرست مسئله نمایندگی انرژی الکتریکی استان آذربایجان غربی دستگیر شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی اجتناب کرده اند تأیید دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت سرپرست مسئله نمایندگی انرژی الکتریکی استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پرونده وی در دادسرای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب وسط استان اجتناب کرده اند طریق بازپرسی مربوطه مورد بازرسی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود لحاظ توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک حال در پرونده اقدامات اجباری قضائی صورت گرفته است.

وی یکپارچه داد: سرپرست مسئله نمایندگی انرژی الکتریکی به اتهام اختلاس تحمل تعقیب قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند دستگیری همراه خود قرار بازداشت غیر دائمی صادره اجتناب کرده اند بازپرسی روانه زندان شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: پرونده مشارالیه در مرحله تحقیقات مقدماتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادسرا در جاری انجام تحقیقات تکمیلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با همراه خود دقت تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرعت اجباری در جاری انجام است.