سعید قاسمی: لعنت خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا بر هاشمی، خاتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا رسانه‌ای آنها
سعید قاسمی نیروی دریایی بازنشسته در مراسم «خداحافظی همراه خود پیکر غیر معمول طالب‌زاده» ذکر شد : ترور بیولوژیک پاسخ این است داد! لعنت خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا بر هاشمی، خاتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا رسانه‌ای آنها! ۴ ساله افراد را همراه خود ماسک بالا کار گذاشتید آخرش به نظر می رسد [کرونا] کار غرب بوده برای پولدار کردن خودشون را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیب دکترا!