سفارش واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق آمپول برای روزه داران – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند وظایف دین مبین اسلام کدام ممکن است اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است، فراگیری احکام دین است. هر کس اسلام را شناخته شده به عنوان دین شخصی انواع تنبل باید این سیستم های او را در تمام جهان های اقامت شخصی انصافاًً بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردار شخصی را بر مقدمه احکام دین ترتیب تنبل. او خواهد شد آن را در اقامت شخصی پیاده تنبل. پاسخ سوالات فقهی کدام ممکن است قبلا در همین جا چاپ شده شده است را می توانید تفسیر کنید.

یکی اجتناب کرده اند سوالات معمولاً پرسیده می شود بحث صبحانه، آمپول، واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم است.

آیت الله خامنه ای

پرس و جو: تذکر خواهید کرد با اشاره به ناظران تزریق آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آمپول ها برای روزه داران در ماه مبارک رمضان چیست؟

پاسخ این است: روزه اجتناب کرده اند احتیاط واجب است مقاوم هر دو اجتناب کرده اند بلعیدن داروها مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه آمپول موجود در وریدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این طیف گسترده ای از سرم ها . ولی تزریق عضلانی دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آمپول هایی کدام ممکن است برای بیهوشی استفاده تبدیل می شود، اشکالی ندارد.

سؤال: خواه یا نه تزریق سرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور آمپول در جاری ناشتا جایز است؟

پاسخ: برای هشدار اجتناب کرده اند بلعیدن سرم ناشتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول تقویتی خودداری شود.

پرس و جو: خواه یا نه می توان واکسن را به صورت عضلانی هر دو زیر جلدی تزریق کرد؟ خواه یا نه روزه باطل تبدیل می شود؟

پاسخ این است: باطل نمی شود.

آیت الله سیستانی

پرس و جو: خواه یا نه واکسیناسیون روزه را باطل می تنبل؟

پاسخ این است: واکسن افطار نمی شود.

سؤال: خواه یا نه تزریق خون به هیکل روزه را باطل می تنبل؟

پاسخ این است: روزه را باطل نمی شود.

پرس و جو: خواه یا نه تزریق سرم هر دو آمپول اجتناب کرده اند رگ، روزه را باطل می تنبل؟ خواه یا نه بر روی فرد مبتلا است هر دو خیر؟

پاسخ این است: در هر ۲ صورت روزه باطل نمی شود.

آیت الله وحید خراسانی

دشواری ۱۵۸۴ – تزریق آمپول در مقابل دارو هر دو بیهوشی اندام اشکالی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحب است روزه دار اجتناب کرده اند آمپول در مقابل آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی خودداری تنبل.

آیت الله مکارم شیرازی

دشواری ۱۳۳۹۴ – طیف گسترده ای از آمپول های دارویی هر دو ایمن سازی کدام ممکن است به صورت عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تزریق عضلانی واکسن تزریق تبدیل می شود برای روزه داران مشکلی ندارد با این حال آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم وریدی (تزریق وریدی) مجاز نمی باشد. تزریق خون برای هشدار روزه را باطل می تنبل. ولى باید به همان اندازه آخر وقت اجتناب کرده اند انجام اعمال خطرناک خوددارى کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنابر احتیاط آن روز را قضا کند.

سؤال: تزریق آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم در روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ: طیف گسترده ای از داروها، آمپول های آسانسور کننده هر دو بیهوشی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق تزریق عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تزریق عضلانی واکسن تزریق تبدیل می شود برای روزه داران بی خطر است. با این حال آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم موجود در وریدی (تزریق وریدی) مجاز نمی باشد.

آیت الله شبری سیاه منافذ و پوست

مسأله ۱۵۸۵ ـ روزه دار اجتناب کرده اند بلعیدن سرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول متنوع وعده های غذایی خودداری می تنبل، ولی تزریق آمپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمپول دارویی برای بیهوشی اعضا انواع ندارد.