سه فرزند رامهرمزی به کف دست مادرشان خودکشی کردند/ قاتل


والی رام هرمز ذکر شد: زنی در رام هرمز پس اجتناب کرده اند کشتن سه فرزندش خودکشی کرد.

والی رام هرمز ذکر شد: زنی در رام هرمز پس اجتناب کرده اند کشتن سه فرزندش خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا اجتناب کرده اند خوزستان، هرمز بهاروند همراه خود ادعا این خبر افزود: ساعت ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع ساعت ماموران انتظامی در محل حادثه مطلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات شخصی را تحریک کردن کردند.

به آگاه فرماندار رام هرمز، این زنانه ۲۷ ساله کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشکلات روحی، روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی مبارزه کردن می برد، سه فرزند شخصی (پسران ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی زن ۳ ساله) را همراه خود ضربات چاقو به قتل رساند. در غیاب او شوهر.

وی همراه خود دقیق اینکه این زنانه پس اجتناب کرده اند کشته شدن سه فرزندش کف دست به خودکشی زد، ذکر شد: نیروهای انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی قانونی در جاری تجزیه و تحلیل موضوع هستند.