سوئیچ سپرده های آینده به بستگان مشروط شد


موسسه مالی مرکزی در بخشنامه‌ای به موسسه مالی‌ها سوئیچ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به پدر، مادر، فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

انتقال سپرده های بلند مدت به بستگان مشروط شدانتقال سپرده های بلند مدت به بستگان مشروط شد

موسسه مالی مرکزی در بخشنامه‌ای به موسسه مالی‌ها سوئیچ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به پدر، مادر، فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی سپرده‌گذار را مشروط کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مالی مرکزی در بخشنامه‌ای به موسسه مالی‌ها سوئیچ سپرده‌های سرمایه‌گذاری آینده به پدر، مادر، فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی سپرده‌گذار مجاز دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کرد: این سوئیچ مشروط به بسته شدن سپرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح عالی حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید به تماس گرفتن شخص مشخص شده همراه خود شرایط سپرده بسته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از به همان اندازه سررسید آن سپرده منتفی است.

به همین دلیل، این مصوبه پس اجتناب کرده اند تمهید شرایط اجباری در سامانه‌های اطلاعاتی موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی اجباری‌الاجرا {خواهد بود}.

رژیم لاغری سریع