سگ ها دنیا را چگونه می بینند؟ (+عکس)
دلیل تفاوت بینایی بین این حیوانات و انسان ها این است که آنها فقط دو نوع گیرنده مخروطی دارند در حالی که انسان سه نوع گیرنده مخروطی دارد. علاوه بر این، گیرنده های نور که برای حرکت و دید در شب استفاده می شوند، گیرنده های “میله ای” نامیده می شوند.