سید محمود دعایی; با دوستان مروت، با دشمنان مدارا
روابط دوستانه سیدمحمود دعایی با طیف های مختلف فکری و سیاسی از او یک سیاستمدار متفاوت ساخته بود که کاملاً جزئی از نظام و انقلاب بود، اما تا جایی که می توانست به دیگران وقت می داد یا حداقل به آنها گوش می داد و حداقل در مراسم آنها حضور می یافت. مراسم خاکسپاری. کسانی که او را نمی شناختند نیز با یک روحانی با حال و هوای دیگری روبرو شدند. در این یادداشت برخی از خصوصیات مدیر گمشده سازمان اطلاعات آمده است. کسی که سعی کرد تا جایی که می‌توانست غصه بخورد، نه اینکه به غم اضافه کند…