سیلاب ۳ راه کشاورزی کلات خراسان رضوی را بست
در پی بارش های در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع سیلاب مسیرهای ارتباطی روستاهای خاکستر، چهارراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لائین کهنه در بخش هزار مسجد کلات مسدود شده است.